"سيستم هاي غبارگير "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

غبار گیرها

Wet Dust Collection System & Dust Transportation System

گروه های اصلی تجهيزات و ماشين آلات ساخته شده در شرکت پاکسو

 

سیکلون

اسکرابر

بگ فیلتر